Quản Lý Tài Khoản Tập Trung

In

Quản lý tài khoản tập trung là việc TDCF hỗ trợ cho khách hàng có nhiều tài khoản trong việc  tập trung vốn từ nhiều tài khoản phụ về một tài khoản chính hoặc bổ sung vốn từ tài khoản chính cho các tài khoản phụ trong trường hợp tài khoản phụ bị chi vượt số dư hiện có.

Đối tượng:

Các doanh nghiệp có quy mô lớn, có nhiều đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, kinh doanh đa mặt hàng với hệ thống đại lý bán hàng rộng khắp.
Tiện ích: